DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 21.07.2023 07:55:07 

Pověsti

O zbojníkoch Mateřánkoch

pověst z knížky O čem si vyprávjajú Karovjané od Heleny Mičkalové

Už je temu věc jak dvěstapadesát rokúch, co byli v Karlovicách zbojníci Mateřánci. Utekli před vrchnosťú do hor. Tenkrát museli chudobní ludé stínať jedle, sbírat jahody, maliny, léskové ořechy, hafery a hřiby pro bohaté, a zadarmo. Též měli za povinnosť nosiť hnůj na zádoch na panské role. Robky celú zimu přadly cizí vylnu aj len. Hdo nestíhal, radši ušél do huboče. Tak to bylo aj s Mateřánky. Bylo jích sedum bratrúch. Postavili si v Babskéj malé chalúpča na takém místě, aby ho nihdo nenašél. Bylo to daleko od ludích. Mateřánci chodili na zboj. Bohatým brali a chudobným dávali. To, co nazbíjali, rozdělili na tři díly. Jeden dali chudobným, druhý býl společný a třetí si nechal každý pro sebja. Z teho druhého díla sa většinú staly poklady, ale máloco ludé našli. Raz do roka si vybrali Mateřánci pěknú cérku, aby sa o ně starala. Po roku ju dovedli se zavázanými očámi domů, zaplatili jí a odešli. Raz si dlúho vybírali, než přišli na tú pravú. Menovala sa Mariana. Byla pěkná a chytrá. Najmladší Mateřánka na ní mohl oči nechať. Jí sa též pozdával. Jak sa zešél rok s rokem, zavazoval oči Marianě právě najmladší Mateřánka. Edem tak, aby dobře viděla, hde ju vedú. Bylo to domluvené. Dovédli ju domů, zaplatili a odešli. Ale milá Mariana hupky dupky zpátky do Babskej. Chvílu jí to trvalo, než to našla, ale byla tam! Zbojníci sa vrátili do Babskej a překvapeno ostali stáť ve dveřách. Mariana jím ohřívala večeru, jak hdyby ani neodešla. Tož ju tam nechali. Do roka sa jí narodila cérka jak obrázek. Dali jí méno po mamce. Najmladší Mateřánka pravíl, že kúpí majetek nehde na dolách a nechá zboje. Těšili sa, že budú konečně žiť jak ludé. Starší bratři nechceli ani slyšeť o tem, že by s Marianú odešli. Dlúho přemlúvali najmladšího, aby ostali ešče rok, až přemluvili. Raz sa Mateřánci dozvěděli, že gazda Petřek prodal stádo ovéc. Dostál peníze, a ve zlatě! Býl bohatý, tož šli k němu na zboj. Blížili sa k chalupě. Byli zakuklení měli přes hlavu šatky. Gazda, kerý jích uviděl, nepoznal, hdo to je. Honem všecky z gruntu zahnal do chalupy, dobře uzavírali a čekali, co bude. Gazda peníze schoval a pravíl si, že nedá nic. Mateřánci sa přikradli k chalupě a jak uviděli všecko pozadělávané, vyškrábali sa na střechu. Odtrhnúli páru šindelúch a vlézli na húru. Z téj lehko byli v jizbě. Petřek sa bráníl, ale nepomohlo to. Mateřánci ho chytili a povázali aj se všeckými, co v jizbě byli, kromě malého ogarca v kolébce. Prohledali všecko všady a nenašli ani groš. Tak vzali gazdu, aby pověděl, jináč že budú vrtať do kolena. Nebozízem. Šak ho měli s sebú. Petřek, že nepoví. Radši ať vŕtajú. Dlúho to nevydržal. Prozradil, hde má peníze. Měl jích malý ogarec v kolébce v peřině strčené. Mateřánci jích schmatili a odešli. Starý Petřek věděl, co ho čeká. Po každém navrtání kolena noha ostala rovná, neohýbala sa. Starší synové přísahali, že sa pomsťá. Podle teho, kolej zbojníkúch bylo, poznali, že to byli Mateřánci. Dosť dlúho sa jím nedařilo přijíť na ně. Až raz. Mateřánci čekali na formanský vůz pod Lemešnú. Jeden Petřek hlídal, druhý utekál pro portáše. Tí tam byli brze. Milé Mateřánky všecky pochytali. Ale né pod Lemešnú. Šli za nimi až do Babskej a tam jích povázali. Mariana prosila jedného portáša, aby mohla cérku nechať u tetky. Slúbila mu za to prozradiť místo, hde sú peníze. Domluvili sa. Tetce též cosi řekla pošepty, ale musela už jíť. Mateřánky odvedli aj s Marianu do Olomúca. Marianu dali do kláštera a Mateřánky odsúdili k oběšeňu. Páni nechali postaviť lešení. Zešlo sa ludu jak na jarmak. Přivédli Mateřánky. Mohli řécť poslední přání. Najmladší volal mezi ludích: „Je-li tu nehdo z Karlovic?" Ticho. V Karlovicách ani nevěděli, co sa děje. Volal ešče znovu. Ozval sa jeden Olomúčák. Pravíl si, že hdyž sám nepromluví, tož nepoznajú, že néni z Karlovic. Došél na lešení a Mateřánka řekl: „Běž do Karlovic, najdi místo, hde sa stékajú tři potoky. Na pravéj straně na vršku sú jedle. Silné, pěkné. Brze ráno, jak bude vychodiť slunko, kopaj na místě, hde padne stín první jedle. Co najdeš, je na půl tvoje, druhá půlka musí ostať v Karlovicách." Dořeknúl a pověsili ho. Nihdo věcéj nevěděl, co prozradil. Olomúčák sa vydál hledať Karlovice aj poklad. Šél dlúho, zdálo sa mu, že ani nedojde. Celý utrmázganý Karlovice našél. Sotva kúsek přešél, uviděl, že sa tři potoky stékajú a nad nimi jedlová hora. Pod horú salaš. To sa mu líbilo. Pravíl si, že si aspoň odpočine. Rozhodnúl sa, že poklad si nechá celý, hdyž pro něho musel taký lán světa jíť. Došél k salašu a bača sa divíl, co v Karlovicách chce. Ale Olomúčák, že nic, edem sa podívať. Bača býl chytrý. Navaříl bylin a Olomúčák řekl aj to, že si poklad nechá pro sebja. Tož to né! Bača ešče uvaříl a Olomúčák spál jak zabitý. Brze ráno bača stál, poznačil si místo, hde padnul první stín z jedle a jedlu sťál. Peň dobře schovál pod mech a čekál, až sa Olomúčák zbudí. Dokonca mu šél pomocť, protože ten naříkál, že to néni zem, ale samé skálí. Kopali, kopali, nenašli nic. Bača pravíl, že to móže byť aj nehde jinde. Tři potoky sa stékajú na hodně místách v Karlovicách. Olomúčák potem dlúho kopal sám, ale též nic. Tož šél domů. Sotva odešél z Karlovic, bača kopal a poklad našél. Polovičku si nechál, za zbytek vyplatíl chudobných karlovských ogarúch z vojny.
 

Pověst o Drastihlavě

Je vysoký dlúhý kopec, kerý sa menuje Drastihlava. Kdysi prý to bývala sopka a ve vnitřku sú prý všelijaké jeskyně. V nich sa ukrývali zbojníci a ostaly tam po nich poklady. Jednúc sa umluvili dvá pastýřé, ogaři z Hošťálkovéj, že sa odvážíjá vlézt ďúrú do tých jeskyní v Drastihlavě. Dycky čuli vykládať, že v hoře sú veliké hromady pokladů, stříbra aj zlata. Ty poklady, že opatruje čérný kohút se žižlavýma očima, keré sú veliké tajak taléře. No, teho kohúta s takovýma očisky, že by sa nebáli a umluvili sa, kerú noc do téj ďúry polezú. Jura vzál s sebú křesivo a hubku a svazek světidel a ve svatojánskú noc sa vybrali s Jankem do Drastihlavy. Po tmě sa dostali do jeskyně. Tam rozžali světidlo (louč) a Janek chytna ho do ruky šmarovál napřed. Najednúc dře do skaly čelem! „Do Paroma, tu musíme lézť enom po kolenoch! Juro, vem to světidlo!“ A tož tak lézli pomalu dál, až přilézli na místo, kde sa už mohli vzpřímiť. Před nima sa cosi od teho světla odrážalo, tajak nejaký ohének. „Juro, henkaj sa blyščí zlato!“ křiknúl Janek, „Poďme daléj!“ Přišli k jakéjsi vodě, byla hluboká a hučala tajak o povodni. Přes ňu védla uzučká lavečka, enom takové ráhno. Ogaři stojali před lavkú a raďaci sa, majú-li sa pustit přes ňu či né, ani nezmerčili kohúta na lavce, protože byl očisky obrácený k pokladom. A Janek oči také upřené na poklad, už opatrno kladl nohu za nohú a překročíl kohúta. Dojďa k pokladu, vyslékl halenu, zavázál na ní oba rukávy a už cpál do ní zlato. Jura si ale netrúfál přejíť přes lavku. Janek sa mu smíl a chytňa si kus zlata, hodil ním po Jurovi. V tom kohút zařvál. Janek popadl honem halenu a vkročíl zas na lavku. Ale kohút hýp mu na hlavu a chtěl mu vyklofať oči. Janek uhýbál a s halenú nacpanú zlatem spad do téj hlubokéj, hučavéj vody. Zlato ho pohrúzilo a už sa neukázál. Neptajte sa, jak mjél Jura napilno, aby sa dostál z hory ven! Ale v kapci mjél kus zlata, kerý mu Janek přes vodu přehodíl, a za to zlato si potom kúpil zemanský dvůr. Ludé pravili, že Jan býl ogar zlý a lakomý a také ten kohút, věčný hlídač pokladů, trestál smrťú. Ale spravedlivým luďom, že aj uhne z lavky a možú si neco z tých pokladů aj odnésť. Ale takovým řečám ludé moc nedovířali a tak tý poklady ostaly dodnes v Drastihlavě. A až budú lidé tak zlí, že jeden druhému nedopřeje ani vody z potoka, tož tá voda z hory Drastihlavy sa provalí a všecky zatopí. M. Jahn: VALAŠSKÁ LEGENDA

Když Pánbíček dělil mezi lidi kraje,
Slovákovi zem dal, révy žár kde zraje,
Hanákovi zase žitné, řepné lány –
jenom starý Valach stál tu zadlubaný.

“A co bude se mnou? Vždyť jsem tady taky,
milý Pámbíčku – a nejsem ledajaký!”
zhorka usiluje Valach o své právo,
zrudl, nasupil se víc, než bylo zdrávo.

Pámbíček se dívá – neví, co má říci,
jenom hledí do těch rozpálených lící.
Ví, že před vrchností nerad hrbí záda
Valach od jakživa – zlá tu bude rada.

“Dostanete všeci, pěkně podle řádu,”
Pámbíček už praví, hladě bílou bradu.
“Ti už mají svoje – a ty za své vzdory
vedle nich mít budeš jenom černé hory.

Ty ti budou šumět stále do roboty
a přes všecky těžké klopoty a sloty
milé tobě budou, Valášku ty starý,
že už nezatoužíš nikdy přes kotáry!”

Klopí zraky Valach, rozvažuje chvíli,
vrtí sivou hlavou, k čaganu se chýlí
a pak Pámbíčkovi, jak to myslí, praví:
“Ať už je to jak chce – dej nám Pámbu zdraví!”

Pámbíčkem si pleskli na domluvu v dlaně –
a už čárá Valach vrchem ke své straně,
ke svým horám černým jako peruť vraní,
aby v nich tam zůstal navždy, do skonání …

 
 
 

Strašidelný mlýn (Lidečko)

V Lomensku kdysi stával mlýn. Tradovalo se, že dokud bude na mlýně hospodařit mužský potomek rodu Lomenských, bude se mlýnu dobře dařit. Ale jednou se stalo, že mlynáři se narodila „jen“ dcera. Když dospěla, nechtělo se jí do vdavek. Jednou po žních přišel do mlýna vandrem mlynářský tovaryš: oči a vlasy černé jako noc (v očích mu ale prý nějak divně blýskalo), trochu samotář, ovšem práce si hleděl, dařilo se mu a – děvče se do něj zamilovalo. Mlynáři se to nezdálo a chtěl jej poslat dál do světa, ale dcera plakala, že bez něj nemůže být. A tak se svatbou dostal na mlýn cizí rod. Po čase si ženich přestal mlýna hledět, často byl z domu, ale nikdy neřekl kde. Kupodivu však mlýn vzkvétal jako nikdy dříve a rodiče začali tušit, že to není po dobrém; jejich dcera chřadla. Když přišel do mlýna jeden sekerník, prozradil starému mlynáři, co za tím vězí: „Váš zeť se upsal čertu a s jeho pomocí bohatne!“ Mlynář se utrápil, mlynářka odešla zanedlouho za ním. Nakonec zemřela i jejich dcera a mladý se stal svým pánem: vypověděl mletí, vyplatil a propustil mlynářskou chasu, vypustil vodu z náhonu, zvířata prodal, mlýn zastavil. Začalo se říkat, že ve mlýně straší. Po půlnoci totiž začal mlýn ožívat: voda tekla náhonem, kolo se skřípavě roztáčelo, mlýnicí se míhaly tajemné stíny, bylo slyšet hlučné hovory, křik a smích. Jednou šel kolem nějaký Bárta z Lužné: v Lidečku se zdržel, takže se domů vracel až před půlnocí. Když procházel kolem mlýna, uslyšel náhle za sebou rachot, jako by přijížděl kočár. Schoval se a viděl, že z kočáru vyskočilo šest černých pánů, další seděl na kozlíku a na opratích držel dva černé kohouty s kopyty. Panstvo vešlo do mlýna a - mlýn ožil. Když slyšel Bárta přijíždět druhý kočár, raději vzal nohy na ramena. O příhodě se doslechl i stařeček Jakub, který žil v Lužné na pasekách, a umínil si, že čerty z mlýna vyžene. Vzal si z kostela svěcenou vodu a křídu, vodou si pokropil těžkou cihlu a jednou v noci se na pekelníky vypravil. Přes cestu udělal svěcenou křídou tlustou čáru. Když zanedlouho přijel černý kočár, u čáry se zastavil. Jakub se přežehnal a zvolal: „Je tam mlynář?“ Po záporné odpovědi vyzval kočár, aby jel dál. Po chvíli přijel druhý kočár, ale ani tam mlynář nebyl. Ten přijel až třetím kočárem: „Co mě chceš?“ A Jakoubek hodil vší silou po mlynáři cihlu. Bylo slyšet jen sykot, jak svěcená voda hasila pekelný oheň, čerti se rozutekli a Jakub stříkal svěcenou vodu na celé kolo. Vůz se propadl do země, mlýn shořel a nad ránem se stejně jako vůz propadl. A lidé si oddechli.

Další verze vypráví o mlynářském rodu Lacinů (opět s tradicí o zachování rodu) a o chudém tovaryši. Aby mu dali mlynářskou dceru za ženu, odešel vydělat peníze do světa, se slibem, že se do roka a do dne vrátí. Jeden jeho dopis zadržela mlynářka a poslala mu zpět jménem dcery zprávu, že se nemá vracet, že ona už se vdala. Brzy nato tovaryš zemřel lítostí a děvče se po roce svého milého nedočkalo. A mlynářka křivě na chlapce nadávala: „Čert aby ho za to zebrál!“ A druhého dne přišel do mlýna na námluvy černý pán, že je z Uher a že na brumovském zámku slyšel o šikovné nevěstě. Během svatby létalo oblohou plno blesků, skály se otřásaly hromy. Tak se na mlýn dostal cizí rod…  Nevěsta zemřela rok po svatbě. O vysvobození mlýna z kletby se zasloužil poustevník z Pruského: kolem mlýna udělal svěcenou křídou tlustou čáru, na okna a dveře pak nakreslil kříž, takže pekelníci nemohli utéci. Mezi čerty pak hodil poustevník cihlu kropenou svěcenou vodou, zásobami svěcené vody po nich ke všemu stříkal a stále se žehnal křížem.

Podle jiné verze nebyla na mlýně žádná kletba a jako první umřela mladá mlynářka. Před smrtí ještě řekla rodičům, že s  manželem to „není po dobrém“, že do noci čte z nějaké tajemné knihy a že z jeho komory slýchala hovor a smích, přitom tam byl sám. Po dceři odešla i matka a starý mlynář zůstal ve mlýně se zetěm. Ten ale jen četl, nic nedělal, až se jednoho dne ztratil. V jeho komoře však také starý mlynář začal slýchat hluk hovoru a smích… A dostalo se mu rady: aby mladého vysvobodil z pekelných drápů, musí jej pokropit svěcenou vodou. Verze pokračuje zastavováním tří kočárů před křídovou čarou, mlynář ovšem po mladém neháže cihlu, ale kropí jej svěcenou vodou. Kočár i se zaprodancem se poté propadl do země, mlynář jámu znovu pokropil a – z ohně vyletěla bílá holubice, tedy vysvobozená duše mladého mlynáře. Jako trest za to, že starý mlynář připravil peklo o duši svého zetě, čerti zbořili lomenský mlýn.


 

Balada o milém, který se nevracel z vojny

Dřív trvala vojna dvanáct roků. Jedno děvče bylo svému milému po celou tu dobu, co byl na vojně, věrné, ale časem o něm přestaly přicházet zprávy. Děvče stárlo a nevědělo: žije, nežije? Bylo se tedy poradit za cikánkou a ta jí řekla, že musí vzít na hřbitově kost z mrtvého a vařit ji v pohankové kaši tak, aby bylo k půlnoci vše uvařeno. Děvče učinilo podle rady. Když kaše začala vřít, slyšela: „Poť, Pavle, kašša vře, poť , Pavle, kašša vře!“ A pak už jen: „PóÓť, póÓť, pó óť!!!“ Pak se otevřely dveře, v nich stál Pavel, dívčin milý, a řekl: „Měsíček svítí, voda sa třpytí, kohúti spívajú, mrtví sa túlajú! Bójíš–ji sa, milá?“ Když uslyšel, že s ním se nebojí, vyzval ji, aby tedy šla s ním, a šli (či spíše letěli) ke hřbitovu. Tam jí Pavel přikázal, aby přeskočila zeď, a když nechtěla, shodil ji dolů. Děvče uvidělo v nějakém domku světlo, tak se tam rychle uteklo schovat a zavřelo za sebou na petlici. Že tím domkem je márnice a že v místnosti leželo mrtvé tělo, si děvče všimlo, až když Pavel klepal na okno a volal: „Mrtvý, podaj ně tú živú!“ Mrtvý odpověděl, že je svázaný. Pavel jej proto vyzval, ať se rozváže. Když děvče vidělo, že mrtvola vstává, chtělo utéct, - vtom zakokrhal kohout a mrtví zmizeli. Lidé našli děvče polomrtvé strachem.


Moravský silák

Na kopci za Luhačovicama žíl kdysi veliký silák. Menovál sa Petr Bača. Bača měl silu jak pár volů. Býl chudý a toš sa namísto dobytka zapřihál do pluhu sám. Sucháry v horách vytrhával ze země a nosíl ich dóm. „Šak to není hřích,” říkával hajném. „Suchár nemá v lesi co dělat. Tam enom zavazá. Ten patří do kamen.” Aj dyž lesy byly panské a hajný měl stromy pro pány chránit, nechtěl byt se silným sedlákem ve při a aby nějaků nechytíl, toš sa mu račí vyhnůl. Dyž ho měl potkat se stromem na rameni, skočíl aj s flintů do hůščí.

O Bačově sile sa dověděl luhačovské hrabě. Dál si ho zavolat na zámek a ptá sa ho: „Bačo, přetahneš panského vola?” „Celů páru, pane hrabě. Dyž mňa budete aspoň štrnást dní dobře krmit, budu vám v rukách ohýbat podkovy.” „Platí,” povídá hrabě, „ dostaneš pořádné futro a já si ťa vyzkůšám. Lesti mluvíš pravdu, toš ťa vezmu do služby. Náš cisařpán vypsál turnaj o nejsilnějšího chlapa. Každý kníže nebo hrabě si dovede svojého bodygárda a ti potom budů mezi sebů zápasit. Lesti je to tak, jak říkáš, mohl by sas dobře umístit. Pro naše panství to bude veliká sláva, že máme takového siláka. Co nejračí jíš?” „Hrach, krúpy, uzené maso, sýrové pagáče a piju víno,” vyhrkl ze sebe sedlák. „Toš teda platí, za chvíľu to budeš mět dovezené u tebe na kopci” , uščuřovál sa spokojeně pán hrabě. „Štrnást dní možeš enom sedět a pit. Třeba bez přestání, ale potom chcu vidět tů tvoju silu.” Za chvíľu býl vůz naložený a forman akorát zapřihál voly.„Nechajte voly ve chlévě a vůz domá,” povídá mu sedlák. Strhl z voza plachtu a skotůlál dvě bečky vína. Jednu vypíl hneť, druhů dál do plachty. Potom tam naházal aj ostatní jídlo, plachtu svázal, hodíl si ju na záda a už si to mašírovál přes Obětovů dóm.

Třetího dňa býl na zámku zaséj. „Pane hrabě, su hladný jak vlk, co dlůho nežrál. Vínečko máte fajnové. Pěkně po něm tráví. Dyž sa dobře pije, mosí sa aj dobře jezt, ale já už nemám co.” Pán hrabě sa zhrozíl. Takového žrůta mu býl čert dlužen, ale potom si zpomněl na turnaj a poručíl, aby pro hladného obra naložili zaséj plný vůz. Za tři dni býl sedlák na zámku zpátky. To už pán hrabě nevydržál a začál křičat, že tak ho tá sláva přijde pěkně draho. Takového otesánka nenažraného si nemóže dovolit ani on - hrabě. Hladný a nasraný sedlák chtěl odejít, ale nevěděl, že zpoza roha ho pozoruje hraběnka. Dyž hrabě odešel, potichučky na sedláka zavolala: „Hej chasníku. Prý si veliký silák. Poď a ukaž mně svoju silu. Dyž budu spokojená, dostaneš jidla dvakráť tolik.” Vyhládlý Bača neudělál svojém ménu haňbu. Akorát jidlo si nechál tentokráť račí dovézt. Za štrnást dní býl vykrmený aj vytrénovaný jedna radosť. Pár volů přetahl jednů ruků. Železné podkovy ohýbál koňom přímo podle kopyta. Pán hrabě býl spokojený (hraběnka také) a povídá: „Petře, tady sem ti nechál ušit valašský kroj. Včilkaj s nama pojedeš do Vídňa zápasit. Císař pán je zvědavý, kdo je v císařství největší silák. Ten bude kůlat očima, až uvidí, že to bude z Luhačovského panství.”

Dyž nejslavnější zápasník z Korutan Petra Baču uviděl, chechtál sa jak přiblblý. Valacha, vyvaleného z vídeňských paláců, nepočítal za rovnocenného soka. Se svojím vítězstvím počítál stoprocentně. „Hej, ty ušmudlanče, ty sa chceš se mnů bit. Toš poď. Enom pozór, aby sas tu neztratil. Vzál sis sebů příručku Sedlák ve městě nebo sa tu budeš orientovat podle míst, cos nám tu zasmradil hnojem.” Dál už sa posmívat nestačíl. Petr mu takovů liščíl, že rakůskéj orlici, co měl pán cisař na erbu, opadalo péří. Potem ho chytil za nohu, zatočíl s ním kolem sebe a udělál takový průvan, až sa císařovně sukně vyhrnůly. Nakonec korutanca pustil. Ten róchl na zem a nosem vyrýl myší hnízdo aj s mladýma. Dyž sa Rakušák ešče zvihl, kopl ho do řiti, až mu skořápky praskly.

Petr Bača sa stál hlavním vítězem a sama císařovna mu připínala medajlu. Sotvá si na něho šáhla a ucítila, jaké je to chlapisko, hneť šuškala cisařovi, že by si tohoto sedláka chtěla nechat ve Vídni. Korutanec s vytečenýma vajcama je jí včíl na nic. Luhačovská hraběnka sa císařovně postavila: „Petr sa mosí vrátit na Valachy. Je to sedlák a mosí na Luhačovicku orat.” Keré pole bude orat, to už neřekla.

Petr Bača sa s veliků slávů vrátíl na svůj grunt. Včílkaj sa mu védlo dobře. Každý týdeň dostával vůz jídla. Ten mu vozila sama hraběnka. Dědina na kopci, kde měl hospodářství, sa na jeho počest menuje Petrůvka.